Changemakers

Lalitha Raghuram Dr. Sumana Navin Pallavi Kumar Sudhir Dewan Dr. Ravi Wankhede Bhavna Jagwani
Mrs. Lalitha
Country Director
Dr. Sumana
Course Director
Pallavi Kumar
Executive Director
Sudhir Dewan
Hon.Director – North
Dr. Ravi Wankhede
Honorary Directo
Bhavna Jagwani
Convenor, MFJCF
Sujatha S R. Govindswamy Dr.Hemal Kanvinde Dr. Muneet Sahi Dr. Bhanu Chandra Jaya Jairam
Sujatha
Manager, MIS
Govindswamy
Accounts
Dr.Hemal Kanvinde
Q.A Officer
  • Dr. Muneet Sahi
    Programme Manage

 Dr. Bhanu Chandra
Operations Manager
 Jaya Jairam
Project Manager
Siva Kumar B Suresh Kumar Mareena Thomas Kavitha Aneesh Prakash K Sunitha Velankanni A. T
Siva Kumar
Sr. Programmer
Suresh Kumar
Sr. UX Designer
Mareena Thomas
Programme Officer
 Kavitha Aneesh
Marketing Coordinator
 Prakash
Tx. CoordinatoR
 Sunitha
Tx. Coordinator